Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024